Die Schlachten bei Arbalo, Teutoburgiensis Saltus, Campus Idistaviso und der Hildesheimer Silberfund

Cassius Dio  LIV 33,2ff über den Feldzug des Drusus im Jahre 11 v. Chr.

[grc] ἅμα δὲ τῷ ἦρι πρὸς τὸν πόλεμον αὖθις ὥρμησε, καὶ τόν τε Ῥῆνον ἐπεραιώθη καὶ τοὺς Οὐσιπέτας κατεστρέψατο, τόν τε Λουπίαν  ἔζευξε καὶ ἐς τὴν τῶν Συγάμβρων ἐνέβαλε, καὶ δι´ αὐτῆς καὶ ἐς τὴν Χερουσκίδα προεχώρησε μέχρι τοῦ Οὐισούργου. Ἠδυνήθη δὲ τοῦτο ποιῆσαι, ὅτι οἱ Σύγαμβροι τοὺς Χάττους, μόνους τῶν προσοίκων μὴ ἐθελήσαντάς σφισι συμμαχῆσαι, ἐν ὀργῇ σχόντες πανδημεὶ ἐπ´ αὐτοὺς ἐξεστράτευσαν, κἀν τῷ καιρῷ τούτῳ ἔλαθε τὴν χώραν αὐτῶν διεξελθών. Zu Beginn des Frühlings zog er [Drusus] wieder zu Felde, überquerte den Rhein und unterjochte die Usipeter. Er überbrückte die Lippe 1  und drang ins Land der Sugamber und durch es ins Land der Cherusker bis zur Weser ein. Das alles war möglich, weil die Sugamber gegen die Hessen, die einzigen unter ihren Nachbarn, die sich nicht mit ihnen hatten verbünden wollen, aus Wut mit ihrem ganzen Volke zu Felde zogen; die Gunst der Stunde nutzend durchquerte er ihr Land unbemerkt.
[grc] Καὶ διέβη ἂν καὶ τὸν Οὐίσουργον, εἰ μὴ τῶν τε ἐπιτηδείων ἐσπάνισε καὶ ὁ χειμὼν ἐνέστη καί τι καὶ σμῆνος  ἐν τῷ στρατοπέδῳ αὐτοῦ ὤφθη. Und er hätte wohl auch die Weser  überquert, wären nicht die Vorräte ausgegangen, der Winter gekommen und auch noch ein Bienenschwarm  in seinem Lager gesehen worden.
[grc] Οὔτ´ οὖν περαιτέρω διὰ ταῦτα προεχώρησε, καὶ ἐς τὴν φιλίαν ἀνακομιζόμενος δεινῶς ἐκινδύνευσεν· οἱ γὰρ πολέμιοι ἄλλως τε ἐνέδραις αὐτὸν ἐκάκωσαν, καί ποτε ἐς στενὸν καὶ κοῖλον χωρίον   κατακλείσαντες ὀλίγου διέφθειραν, κἂν πασσυδὶ ἂν ἀπώλεσαν, εἰ μὴ καταφρονήσαντές σφων ὡς καὶ ἑαλωκότων καὶ μιᾶς ἐπικοπῆς ὄντων ὁμόσε αὐτοῖς ἀσύντακτοι ἐχώρησαν. Folglich rückte er nicht weiter vor, sondern zog sich in Freundesland zurück – unter großen Gefahren: denn die Feinde lauertem ihm überall auf, und einmal stellten sie ihn in einem Engpass 2  und hätten fast sein Heer aufgerieben; in der Tat, sie hätten jene vernichtet, wenn sie sich nicht ungeordnet genähert hätten, jene missachtend, als wären jene schon gefangen und bräuchten nur noch den Gnadenstoß.
[grc] Νικηθέντες γὰρ ἐκ τούτου οὐκέθ´ ὁμοίως ἐθρασύνοντο, ἀλλὰ πόρρωθεν μέν σφας παρελύπουν, ἐγγὺς δὲ οὐ προσῄεσαν, ὥστε τὸν Δροῦσον ἀντικαταφρονήσαντα αὐτῶν ἐκεῖ τε ᾗ ὅ τε Λουπίας  καὶ ὁ Ἐλίσων  συμμίγνυνται φρούριόν τί σφισιν ἐπιτειχίσαι, καὶ ἕτερον ἐν Χάττοις παρ´ αὐτῷ τῷ Ῥήνῳ. So wurden sie besiegt und waren dann nicht mehr so kühn, belästigten aber weiterhin geringfügig seine Truppen aus der Entfernung, ohne näher zu kommen; Drusus verachtete sie nun seinerseits und legte dort, wo der Lupias  und der Elison  sich vermischen, eine Festung an und eine weitere in Hessen 3 beim 4  Rheine selbst.
[grc] Διὰ μὲν οὖν ταῦτα τάς τε ἐπινικίους τιμὰς καὶ τὸ ἐπὶ κέλητος ἐς τὸ ἄστυ ἐσελάσαι, τῇ τε τοῦ ἀνθυπάτου ἐξουσίᾳ, ἐπειδὰν διαστρατηγήσῃ, χρήσασθαι ἔλαβε. Τὸ γὰρ ὄνομα τὸ τοῦ αὐτοκράτορος ἐπεφημίσθη μὲν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν καὶ ἐκείνῳ τότε καὶ τῷ Τιβερίῳ πρότερον, οὐ μέντοι παρὰ τοῦ Αὐγούστου ἐδόθη, καίπερ αὐτοῦ ἀπ´ ἀμφοτέρων τῶν ἔργων τὸν ἀριθμὸν τῆς ἐπικλήσεως αὐξήσαντος. Für diese Erfolge erhielt er die Ehre eines Triumphes, das Recht, zu Ross in die Stadt 5 zu reiten, und prokonsularische Macht nach seiner Prätur. Ferner wurde er von den Soldaten wie Tiberius zuvor zum Imperator ausgerufen; doch Augustus bestätigte das nicht, obwohl durch die Taten beider auch die Anzahl seiner Ausrufungen zu diesem Titel vermehrt wurde.

Übersetzt von Jürgen Regel.Nach unserer Hypothese hat Drusus die Weser doch überquert, und alle Orte sind entsprechend nach Osten zu verschieben.

In der Zeit von 11 v. Chr. bis 8 v. Chr. unterhielten die Römer im Zusammenhang mit den Feldzügen des Drusus ein großes Legionslager in Oberaden.

[de] http://de.wikipedia.org/wiki/Oberaden

Nach der heutigen Lehrmeinung handelt es sich dabei um das Lupias-Elison-Lager:

Das Lippe-Elison-Lager des Cassius Dio ist mit großer Wahrscheinlichkeit identisch mit Oberaden, das nach dendrochronologischen Ergebnissen im Herbst 11 v. Chr. angelegt worden ist. Aliso ist sicher damit nicht identisch, denn es fehlen in Oberaden alle Funde, die in die fragliche Zeit gehören (9 n. Chr. etc.).

Schnurbein, Prof. Dr. S. v. : am 2005-08-30 brieflich an den Verfasser.

Nach unserer Theorie kann es sich dabei aber nur um das zweite von Dio erwähnte Lager oder ein weiteres aus jener Zeit handeln. Bedenkt man, dass Drusus im Jahre 11 v. Chr. mindestens bis zur Weser vorgedrungen ist, dann liegt Oberraden (jetzt ein Stadtteil von Bergkamen) fast schon beim Rheine. Die Hessen waren, wie aus dem Text hervorgeht, die Nachbarn der Sauerländer (Sugamber). Mommsen vermutete ebenfalls das Elison-Lupias-Lager weiter östlich an der oberen Lippe bei Aliso.

L. Claudius Cassius Dio Cocceianus wurde 155 in Nicaea (griechisch Nikaia) in Bithynien geboren und starb nach 229. [de] http://de.wikipedia.org/wiki/Cassius_Dio


1 Auch nach unserer Theorie meint Λουπίαν  (Acc.) hier  die Lippe .

2 wörtlich an einer engen und hohlen Stelle

3 ἐν Χάττοις  Die Hessen nahmen an der Völkerwanderung nicht teil, so dass das damalige Land der Hessen sich mit dem heutigen weitgehend decken dürfte.

4 παρ´  beim, nicht notwendig am Rheine, wie oft übersetzt.

5 Gemeint ist Rom.